Odpady

Odpady remontowo-budowlane

Odpady komunalne

(bytowe)

Odpady wielkogabarytowe

(stare meble, dywany itd.)

240_F_108022164_DymqTyi5IjmY5ElLBnY8bHk6bZSWRN2U

Elektrośmieci

(Zużyty sprzęt RTV AGD – pralki, lodówki, telewizory)

Gruz i Odpady Budowlane
Wychodząc na przeciw potrzebom klienta oferujemy również wywóz gruzu, oraz odpadów bydowlanych. Dysponujemy specjalistycznymi samochodami z urządzeniami do odbioru kontenerów, które podstawiamy naszym klientom pod wskazany adres. Odbieramy: odpady z betonu oraz gruz z remontów i rozbiórek, gruz ceglany, zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia niezawierające substancji niebezpiecznych, wybrakowane odpady ceramiczne, cegły, kafle i ceramikę budowlaną, usunięte tynki, okleiny i tapety, drewno, materiały izolacyjne,materiały konstrukcyjne zawierające gips itp.

Odpady Wielkogabarytowe, Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczne
W ramach swojej oferty zapewniamy możliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wszystkie odpady wielkogabarytowe odebrane od klienta są poddawane procesowi odzysku przez wyodrębnienie elementów drewnianych, metalowych itp. Odpady wielkogabarytowe to wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się do pojemnika. Do najczęściej wytwarzanych w naszych gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych należą: zużyty sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt elektroniczny, stare meble, stolarka budowlana bez szyb, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny przekazywany jest w całości uprawnionym podmiotom zajmującym się recyklingiem.

Przetwarzamy następujące grupy odpadów:

 • Grupa 02 – Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz
 • przetwórstwa żywności
 • Grupa 03 – Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury
 • Grupa 04 – Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego
 • Grupa 10 – Odpady z procesów termicznych
 • Grupa 12 – Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
 • Grupa 13 – Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
 • Grupa 15 – Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie
 • ujęte w innych grupach
 • Grupa 16 – Odpady nie ujęte w innych grupach
 • Grupa 17 – Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
 • (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
 • Grupa 19 – Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów z oczyszczalni ścieków oraz
 • z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
 • Grupa 20 – Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

Bezpośrednio współpracujemy z podmiotami które gospodarują odpadami z następujących grup odpadów:

 • Grupa 14 – Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)
 • Grupa 18 – Odpady medyczne i weterynaryjne